Polityka Prywatności

Polityka prywatności bloga The Owner & Co.

Autorka bloga The Owner & Co., Kasia Pszonicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Katarzyna Maria Pszonicka” z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 86-90 Paul Street, EC2A 4NE Londyn, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej GB 217167220, wprowadza niniejszą politykę prywatności celem zapewnienia należytych standardów ochrony danych osobowych, poufności i prywatności w związku z funkcjonowaniem bloga i sprzedażą prowadzoną za jego pośrednictwem.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Administrator – Kasia Pszonicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Katarzyna Maria Pszonicka” z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 86-90 Paul Street, EC2A 4NE Londyn, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej GB 217167220,

b) Blog – blog funkcjonujący pod adresem internetowym http://theowner.co,

c) Kupujący – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Produktu za pośrednictwem podstrony Bloga http://wiedza.theowner.co; Kupujący jest również Użytkownikiem,

d) Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności,

e) Produkt – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga – m.in. pliki w formacie pdf, doc, xls, wiadomości e-mail, eBooki. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.

f) Sprzedawca – Kasia Pszonicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Katarzyna Maria Pszonicka” z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 86-90 Paul Street, EC2A 4NE Londyn, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej GB 217167220,

g) Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Bloga.

§ 2

Dane osobowe

1. Użytkownik, w toku korzystania z Bloga, może dobrowolnie udostępnić Administratorowi dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, wypełniając stosowny formularz i wyrażając zgodę na przetwarzanie tych danych w określonym celu, a w szczególności na przetwarzanie tych danych w celu otrzymywania newslettera Bloga.

2. Kupujący, w toku dokonywania zakupu Produktu za pośrednictwem Bloga, zobowiązany jest podać następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) adres korespondencyjny.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych, zarówno Użytkowników, jak i Kupujących.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko w takim celu, który odpowiada celowi przetwarzania, na który Użytkownik wyraził zgodę, wypełniając stosowny formularz.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu, chyba że Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych również w innym celu, a w szczególności w celu otrzymywania newslettera Bloga.

6. Płatność re­ali­zo­wana jest za po­śred­nic­twem ser­wisu tpay.com, któ­rego wła­ści­cie­lem i ope­ra­to­rem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z sie­dzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpi­sana do re­je­stru przed­się­bior­ców Krajowego Rejestru Sądowego pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu­me­rem KRS 0000412357, nu­mer NIP 7773061579, REGON 300878437, ka­pi­tał za­kła­dowy 4 798 500,00 PLN (wpła­cony w ca­ło­ści).

§ 3

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania procesu zakupowego, pozwalającego na zakup Produktu za pośrednictwem Bloga.

3. Administrator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Administratora wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować nieprawidłowości w procesie przeglądania zawartości Bloga lub podczas procesu zakupowego, pozwalającego na zakup Produktów za pośrednictwem Bloga.