Regulamin

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem bloga The Owner & Co

Za pośrednictwem bloga The Owner & Co możliwy jest zakup różnego rodzaju produktów elektronicznych – m.in. eBooków i kursów.

W razie jakichkolwiek problemów z zakupem lub innych pytań związanych z blogowym sklepem, pisz do mnie na adres kontakt@theowner.co.

Jeśli jesteś podatnikiem VAT i chcesz zrobić zakupy „na firmę”, co za tym idzie otrzymać fakturę, napisz do mnie wiadomość na adres kontakt@theowner.co. Cena dla Ciebie, czyli cena widniejąca na fakturze będzie niższa - od razu pomniejszona o podatek VAT. Dzieje się tak zgodnie z procedurą odwrotnego obciążenia (tzw. reverse charge), która ma zastosowanie ponieważ siedziba mojej działalności gospodarczej mieści się za granicą, w Wielkiej Brytanii.


Sprzedaż za pośrednictwem bloga The Owner & Co. prowadzi jego autorka, Kasia Pszonicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Katarzyna Maria Pszonicka” z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 86-90 Paul Street, EC2A 4NE Londyn, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej GB 217167220.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej oraz mailowo pod adresem poczty elektronicznej kontakt@theowner.co.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Blog – blog funkcjonujący pod adresami internetowym http://theowner.co, http://wiedza.theowner.co orazhttp://diybusiness.pl,

b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,

c) Produkt – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga – m.in. pliki w formacie pdf, doc, xls, wiadomości e-mail, eBooki, dostęp do zamkniętej strony internetowej z plikami. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu,

d) Regulamin – niniejszy regulamin,

e) Sprzedawca – Kasia Pszonicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Katarzyna Maria Pszonicka” z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 86-90 Paul Street, EC2A 4NE Londyn, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej GB 217167220,

f) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Produktu.

§ 2

Zakup Produktu

1. Zakupu Produktu za pośrednictwem Bloga może dokonać wyłącznie Użytkownik, który jest Konsumentem. Użytkownik, który chce dokonać zakupu Produktu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą, może zrobić to wyłącznie w ramach indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą.

2. Użytkownik nie może dokonać zakupu Produktu anonimowo lub pod pseudonimem.

3. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu podstrony Bloga, tj. http://wiedza.theowner.co. Przy każdym Produkcie widnieje jego cena. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT wg stawki obowiązującej w Polsce, tj. 23%).

4. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Do koszyka”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

5. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien zweryfikować przedmiot zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk „Zamawiam”.

6. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę finalizacji zamówienia. Celem finalizacji zamówienia Użytkownik powinien wypełnić wyświetlony mu formularz, wybrać metodę płatności za zamówienie i kliknąć w przycisk „Przejdź dalej”.

7. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, karta płatnicza.

8. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź dalej”, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Pośrednika Płatności, gdzie będzie mógł dokonać zapłaty za zamówienie wybraną przez siebie metodą.

9. Płatność re­ali­zo­wana jest za po­śred­nic­twem ser­wisu tpay.com, któ­rego wła­ści­cie­lem i ope­ra­to­rem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z sie­dzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpi­sana do re­je­stru przed­się­bior­ców Krajowego Rejestru Sądowego pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu­me­rem KRS 0000412357, nu­mer NIP 7773061579, REGON 300878437, ka­pi­tał za­kła­dowy 4 798 500,00 PLN (wpła­cony w ca­ło­ści).10. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.

11. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Sprzedawca wyśle do Użytkownika wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zamówienia), stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy i zawierającą link do ściągnięcia zakupionego Produktu.

12. Dokonując zakupu, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie mu faktury dokumentującej zakup Produktu w postaci elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

§ 3

Korzystanie z Produktu

1. Produkt stanowi treść cyfrową.

2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, standardowej przeglądarki internetowej, aktywnego adres e-mail, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@theowner.co.

4. Jeśli charakter Produktu tego wymaga Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Produktu.

6. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie świadczy na rzecz Użytkownika jakichkolwiek usług doradczych.

§ 4

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 5

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@theowner.co.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Sprzedawcy.

§ 6

Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 7

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 8

Dane osobowe

1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

2. Dane osobowe Użytkownika umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu, chyba że Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich również w innym celu, a w szczególności w celu otrzymywania newslettera Bloga.

§ 9

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.